Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 900
 • Trong tuần: 3,818
 • Tất cả: 1,533,533
Đăng nhập
 • 24/01/2024

  Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của Cơ quan Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Nghị quyết số 233/NQ-HNCCSGTVT ngày 20/01/2024 của Sở Giao

 • 14/01/2024

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023. 

 • 09/01/2024

  Báo cáo công khai kết quả thực hiện chế độ tự chủ năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024 của Cơ quan Sở Giao thông vận tải

  Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La.

 • 03/01/2024

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2024 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2024 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 • 02/01/2024

  Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SG

 • 27/12/2023

  Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh nội dung dự toán chi Quản lý dự án năm 2023 của Cơ quan Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-SGTVT ngày 22/12/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh nội dung dự toán chi Quản lý dự án năm 2023 của Cơ quan Sở Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 • 21/12/2023

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-SGT

 • 21/12/2023

  Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023

  Sở Giao thông vận tải công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2023 (Công khai mua sắm tài sản cố định của cơ quan theo mẫu số 09d-CK/TSC).

 • 17/12/2023

  Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán ngân sách Nhà nước kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ

 • 17/12/2023

  Quyết định về việc Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-SG

 • 17/12/2023

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chín

 • 17/12/2023

  Danh sách ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Sơn La năm 2023

  Căn cứ Công văn số 10/CV-HĐBT ngày 15/12/2023 của Hội đồng bảo trợ trẻ em tỉnh Sơn La về việc vận động ủng hộ Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Sơn La năm 2023. Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:  

 • 15/12/2023

  Quyết định về việc thu hồi dự toán ngân sách Nhà nước kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi, giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đối với một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-SGTVT ngày 20/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Căn cứ Quyết định số

 • 15/12/2023

  Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023

  Sở Giao thông vận tải công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023 (Công khai mua sắm tài sản cố định của cơ quan theo mẫu số 09d-CK/TSC). Tải về

 • 11/12/2023

  Danh sách ủng hộ phong trào tết nhân ái năm 2024

  Căn cứ Công văn số 232/CTĐ ngày 02/12/2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La về việc về việc hỗn trợ, ủng hộ phong trào Tết nhân ái - Xuân Giáp Thìn năm 2024. Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:  

 • 30/11/2023

  Công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2023

  Sở Giao thông vận tải công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2023 (Công khai mua sắm tài sản cố định của cơ quan theo mẫu số 09d-CK/TSC).

 • 20/11/2023

  Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 3549/TB-SGTVT ngày 09/11/2023 của Sở Giao thông vận tải

  Trên cơ sở Báo cáo số 07/BC-HĐTL ngày 17/11/2023 của Hội đồng thanh lý tài sản báo cáo kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản (kèm theo Biên bản số 06/BB-HĐTL họp ngày 16/11/2023 đánh giá, chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản của Hội đồng thanh lý tài sản)

 • 17/11/2023

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

 • 27/10/2023

  Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán mua xe ô tô năm 2023

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-SGTVT ngày 24/10/2023

 • 26/10/2023

  Quyết định về việc công bố công khai phân bổ và giao bổ sung dự toán kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2023, của Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh

 • 20/10/2023

  Quyết định về việc công khai phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, của Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xâu dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 • 12/10/2023

  Danh sách ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023

  Căn cứ Công văn số 23/CV-BVĐ ngày 11/1/2023 của Ban Vận động quỹ Vì người nghèo về việc phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023. Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:

 • 11/10/2023

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2023

  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023. 

 • 09/10/2023

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2023

  Thực hiện các Công văn của Sở Giao thông vận tải: Số 94/SGTVT-KHTC ngày 07/01/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý I năm 2023; số 1044/SGTVT-KHTC ngày 11/4/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý II năm 2023; số 2112/SGTVT-KHTC ngày 12/7/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý III năm 2023; Cơ quan Sở GTVT ban hành Báo cáo số 571/BC-SGTVT ngày 08/10/2023 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023.

 • 10/08/2023

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 Ngành Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;  Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; số 2989/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2022; số 2999/QĐUBND ngày 08/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 2022; Căn cứ Thông báo số 139/TB-STC ngày 01/8/2023 của Sở Tài chính xét duyệt quyế

 • 08/08/2023

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán được giao kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ theo Chương 421; Loại, khoản 341

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-SGTVT ngày 03/8/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ theo Chương 421; Loại, khoản 341; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

 • 08/08/2023

  Danh sách ủng hộ quỹ điền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La năm 2023

  Thực hiện Công văn số 2190/MTTQ-BTT ngày 28/6/2023 của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Sơn La về việc vận động đóng góp xây dựng Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Sơn La năm 2023. Cơ quan Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:

 • 04/08/2023

  Quyết định về việc công bố công khai phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ, Chương 421, Loại, Khoản 341 của Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; số 1382/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 về việc duyệt dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 và chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2023; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 • 26/07/2023

  Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023

  Sở Giao thông vận tải công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2023 (Công khai thanh lý tài sản cố định của cơ quan theo Mẫu số 09d-CK/TSC).

 • 18/07/2023

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2022 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Thông báo số 178/TB-CĐBVN ngày 07/7/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022;

 • 17/07/2023

  Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2023

  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023. 

 • 14/07/2023

  Quyết định về việc công bố công khai chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải: số 654/QĐ-SGTVT ngày 20/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; số 205/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2023 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2023; số 303/QĐ-SGTVT ngày 12/7/2023 về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc;&n

 • 14/07/2023

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023

  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ các Công văn của Sở Giao thông vận tải: số 94/SGTVT-KHTC ngày 07/01/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý I năm 2023; số 1044/SGTVTKHTC ngày 11/4/2023 về việc điều hành tài chính ngân sách Quý II năm 2023. 

 • 20/05/2023

  Danh sách ủng hộ khuyên học của cơ quan Sở Giao thông vận tải năm 2023

  Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-SGTVT ngày 25/02/2023 của Sở GTVT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Khuyến học Cơ quan Sở GTVT. Cơ quan Sở GTVT lập danh sách ủng hộ Qũy khuyến học năm 2023 như sau:

 • 18/05/2023

  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, phân bổ dự toán kinh phí năm 2023 của Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; số 708/QĐ-UBND ng&a

 • 18/05/2023

  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ

 • 10/05/2023

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2022

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La;

 • 20/04/2023

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2022

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2023 của Sở Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2022; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 • 15/04/2023

  Danh sách ủng hộ quỹ bảo trợ người khuyến tật&TMC tỉnh Sơn La năm 2023

  Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 55/CV-QBT ngày 15/3/2023 của Qũy bảo trợ khuyến tật và trẻ mồ côi về việc vận động ủng hộ Qũy bảo trợ người khuyến tật và trẻ mồ côi. Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:

 • 13/04/2023

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023

  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023.

 • 11/04/2023

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ các Quyết định của Sở GTVT về giao, bổ sung dự toán cho Văn phòng Sở: Số 702/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; số 305/QĐ-SGTVT ngày

 • 11/04/2023

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023

  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Căn cứ Công văn số 94/SGTVT-KHTC ngày 07/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc điều hành tài chính ngân sách Quý I năm 2023.

 • 03/04/2023

  Danh sách ủng hộ quỹ xã hội Liên đoàn lao động tỉnh năm 2023

  Thực hiện Công văn số 1693/CĐVC ngày 30/3/2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La về việc ủng hộ Qũy Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2023. Công đoàn cơ quan Sở lập danh sách ủng hộ như sau:  

 • 03/03/2023

  Danh sách ủng hộ tham gia xây dựng quỹ học bổng Tô hiệu năm 2023

  Thực hiện Công văn số 865-CV/ĐUK ngày 27/02/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và danh nghiệp tỉnh về việc tham gia xây dựng quỹ học bổng tỉnh Sơn la. Sở GTVT lập danh sách ủng hộ như sau:  

 • 31/01/2023

  Báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

  Thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công.

 • 12/01/2023

  Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ. Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 • 08/01/2023

  Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Năm 2022

  Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; ực hiện Công văn số 2794/SGTVT-KHTC ngày 08/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc điều hành tài chính ngân sách quý IV năm 2022.

 • 04/01/2023

  Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của Cơ quan Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43

 • 03/01/2023

  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 của Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi và bổ sung dự toán kinh phí n

 • 03/01/2023

  Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc phân bổ dự toán bổ sung kinh phí năm 2022. Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch