Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán mua xe ô tô năm 2023
Lượt xem: 182
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-SGTVT ngày 24/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc giao bổ sung dự toán kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2023; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán kinh phí mua 01 xe ô tô chuyên dùng (xe bán tải) phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023, của Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

Nguồn kinh phí: Chi khác ngân sách tỉnh năm 2023 (kinh phí không thực hiện tự chủ); Chương 421; Loại, Khoản 341. 

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ Website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

Tác giả: A Hùng