Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 Ngành Giao thông vận tải
Lượt xem: 151
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;  Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; số 2989/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2022; số 2999/QĐUBND ngày 08/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 2022; Căn cứ Thông báo số 139/TB-STC ngày 01/8/2023 của Sở Tài chính xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Ngành Giao thông vận tải (chi tiết theo Biểu số 04 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ Website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

Biểu kèm theo:
Tải về

Tác giả: Hờ Hùng