Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024
Lượt xem: 237
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chín

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Giao thông vận tải (có Dự toán chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 được giao, các đơn vị dự toán tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đồng thời chủ động thực hiện có hiệu quả, bảo đảm:

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách.

- Bố trí dự toán chi đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền ban hành, phù hợp với điều kiện ngân sách của đơn vị. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách.

- Thực hiện công khai dự toán thu, chi được giao, thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Năm 2024, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2024 theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên năm 2024 trong dự toán được giao (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản có tính chất lương).

- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024 của các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn dư được chuyển sang năm sau thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

 

Dự toán kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng