Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán ngân sách Nhà nước kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 119
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ; Căn cứ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thu hồi dự toán tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải, số tiền là 81.188.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu, một trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2023 (kinh phí không tự chủ); Chương 421; Loại, Khoản 341; Nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước: 340.

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ Website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

Tác giả: A Hùng