Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 903
 • Trong tuần: 3,821
 • Tất cả: 1,533,536
Đăng nhập
 • 30/01/2024

  Kế hoạch điều động công chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2024

  Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác của các phòng chuyên môn thuộc Sở; chỉ tiêu biên chế công chức được giao; ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tại cuộc họp ngày 29/01/2024.

 • 30/01/2024

  Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024 của Sở Giao thông vận tải

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương; Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương; Thực hiện các Công văn của UBND tỉnh: số 723/UBND-NC ngày 17/3/2021 về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; số 372/UBND-NC ngày 24/01/2024 về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công

 • 09/12/2023

  Quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 562/QĐ-SGTVT ngày 05/12/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về giao thực hiện thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2023 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc bổ sung phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Sơn La; Xét đề nghị của Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Văn phòng Sở GTVT.

 • 05/12/2023

  Quyết định giao thực hiện thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc bổ nhiệm viên chức quản lý; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về ba

 • 27/10/2023

  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Văn phòng Sở Giao thông vận tải. 

 • 16/05/2023

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La: Số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Sơn La và số 667/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải ngày 11/5/2023; Xét đề nghị của Văn phòng Sở. 

 • 23/05/2022

  Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

  Ngày 20/5, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Đồng chí Đào Tài Tuệ  - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Trưởng phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở.

 • 15/03/2022

  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

  Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 321/KH-BQLBT ngày 07/3/2022 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

 • 30/09/2021

  Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La

  Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La số 408/QĐ-SGTVT ngày 17/7/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Sơn La và số 743/QĐ - SGTVT ngày 19/11/2015 về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Quyết định số 219/QĐ-SGTVT ngày 19/4/2021 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ Thông báo Kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Hội nghị giao ban công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

 • 09/08/2021

  Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ

  Ngày 06/8, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Chính - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.