Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 999
 • Trong tuần: 3,917
 • Tất cả: 1,533,632
Đăng nhập
 • 15/02/2024

  Báo cáo công tác thanh tra tháng 02 năm 2024

  Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Thực hiện Công văn số 132/TTr ngày 29/3/2022 của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra hàng tháng.

 • 27/01/2024

  Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2024

  Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Sơn La; Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La;  Căn cứ Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27/5/2023 củ

 • 23/01/2024

  Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm

  Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024. 

 • 21/01/2024

  Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

  Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 15/01/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024.

 • 14/01/2024

  Báo cáo công tác thanh tra tháng 01 năm 2024

  Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  Thực hiện Công văn số 132/TTr ngày 29/3/2022 của Thanh tra tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra hàng tháng.

 • 14/01/2024

  Kế hoạch Kiểm soát tải trọng phương tiện năm 2024

  Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ GTVT về tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022- 2025; Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27/5/202

 • 11/01/2024

  Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Căn cứ Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Căn cứ Kế ho

 • 05/01/2024

  Thông báo Lịch Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Sơn La năm 2024

  Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SGTVT ngày 05/01/2024 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở GTVT Sơn La năm 2024. 

 • 05/01/2024

  Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Sở Giao thông vận tải Sơn La năm 2024

  Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về v

 • 26/12/2023

  Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo

  Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo; Công văn số 5236/UBND-NC ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo trong phạm vi, lĩnh vực Ngành quản lý.