Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ và giao bổ sung dự toán kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2023, của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 197
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ và giao bổ sung dự toán kinh phí mua 01 xe ô tô chuyên dùng (xe bán tải) để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023, của Sở Giao thông vận tải.

Nguồn kinh phí: Chi khác ngân sách tỉnh năm 2023 (kinh phí không thực hiện tự chủ); Chương 421; Loại, Khoản 341.

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ Website tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Tải về

 

Biểu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng