Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 93
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023. 

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 22/BC-SGTVT ngày 12/01/2024 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 với các nội dung như sau: 

Tải về

 

Biểu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng