Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công khai phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 250
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xâu dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 07/10/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương của Sở Giao thông vận tải, để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La (chi tiết theo Biểu mẫu 05 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ Website tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Tải về

 

Biều mẫu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng