Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc thu hồi dự toán ngân sách Nhà nước kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 227
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi, giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đối với một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-SGTVT ngày 20/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-SGTVT ngày 12/7/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi dự toán tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh đã được UBND tỉnh Sơn La giao tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 09/12/2023 với số tiền là 168.951.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng), Trong đó:

- Văn phòng Sở Giao thông vận tải: 81.188.000 đồng;

- Ban An toàn giao thông tỉnh : 87.763.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh năm 2023 (kinh phí không tự chủ); Chương 421; Loại, Khoản 341; Nhiệm vụ chi NSNN 340.

(Có Biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Văn phòng Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

 

Biểu kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng