Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 895
 • Trong tuần: 3,813
 • Tất cả: 1,533,528
Đăng nhập
 • 27/10/2023

  Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Văn phòng Sở Giao thông vận tải. 

 • 11/02/2022

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải tháng 2/2022

  Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

 • 28/03/2014

  Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông

  Thực hiện Văn bản số 897/TCĐBVN-ATGT ngày 11/3/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông.

 • 02/01/2013

  Sở GTVT Sơn La thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở)

  Ngày 26/12/2012 Sở Giao thông vận tải Sơn La đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-SGTVT về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở Giao thông vận tải. Ban QLBT Được thành lập trên cơ sở nhiệm vụ do UBND Tỉnh Sơn La và Tổng cục đường bộ Việt Nam giao cho Sở GTVT Sơn La.

 • 21/09/2011

  Số điện thoại Các phòng ban Sở GTVT Sơn La

  Các Phòng thuộc Sở             1. Văn phòng Sở: 0212.3852.124;             2. Thanh tra Sở: 0212.3855.634; (tiếp nhận thông tin phản ánh xe quá tải)             3. Phòng Kế hoạch - Tài Chính: 0212.3852.784;             4. Phòng Quản lý KCHT giao thông: 0212.3855846 (trực ĐBGT 24/7);             5. Phòng quản lý chất lượng công trình: 0212.3853038;             6. Phòng Quản lý vận tải & Quản lý Phương tiện và người lái: 0212.3855657;Các đơn vị:            1.Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ            2. Ban Quản lý Bảo trì đường bộ: 0212.3799.088