Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024
Lượt xem: 606
Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 512/KH-SGTVT ngày 20/02/2024 về thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ BMNN; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước trên các lĩnh vực; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo vệ BMNN đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhất là đối với công chức, viên chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác bảo vệ BMNN và những người có điều kiện tiếp xúc với BMNN tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng về bảo vệ BMNN.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về xác định BMNN và độ mật của BMNN; sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN; vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN; mang tài liệu, vật chứa BMNN ra khỏi nơi lưu giữ; cung cấp, chuyển giao BMNN cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN; giải mật; tiêu hủy tài liệu; sử dụng con dấu và ghi sổ theo dõi BMNN… bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Chú trọng lựa chọn công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn làm việc tại các bộ phận thiết yếu, cơ mật (nhất là bộ phận tham mưu, cơ yếu, văn thư lưu trữ…); rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ làm công tác bảo vệ BMNN (chọn lựa công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và cam kết bảo vệ BMNN theo quy định).

4. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy định về công tác bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 25 Luật bảo vệ BMNN và khoản 2, Điều 18 Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh. 

5. Quan tâm đầu tư, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN; bố trí nguồn nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN.

6. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, tồn tại trong công tác bảo vệ BMNN (nếu có) nhất là nguy cơ tiềm ẩn lộ, mất BMNN trên không gian mạng. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức soạn thảo, lưu giữ văn bản, tài liệu có nội dung BMNN trên máy tính kết nối mạng Internet, đăng tải lên Trang thông tin điện tử hoặc tự ý cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung BMNN, bí mật nội bộ.

7. Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục BMNN bảo đảm theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn (khi có yêu cầu).

8. Mở chuyên mục về bảo vệ BMNN trên Trang thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa tài liệu văn bản pháp luật về bảo vệ BMNN, văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ BMNN.

9. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sơ kết, tổng kết và đột xuất công tác bảo vệ BMNN (nhất là các vụ việc, dấu hiệu lộ, mất BMNN) theo quy định tại Điều 20 Quy chế bảo vệ BMNN của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023. 

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng