Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 983
  • Trong tuần: 3,901
  • Tất cả: 1,533,616
Đăng nhập
Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lượt xem: 124
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Căn cứ Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của 42 đơn vị vận tải do Sở Giao thông vận tải Sơn La cấp (chi tiết có danh sách kèm theo)

Lý do thu hồi: Ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 06 tháng liên tục (theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ).

Điều 2. Giấy phép kinh doanh vận tải thu hồi tại Điều 1 không còn hiệu lực kể từ ngày ký quyết định này; các đơn vị vận tải có trách nhiệm nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đã được cấp về Sở Giao thông vận tải (qua phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái) trước ngày 30/11/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; các đơn vị vận tải có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Tải về

Tác giả: A Hùng