Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 877
  • Trong tuần: 3,795
  • Tất cả: 1,533,510
Đăng nhập
Thông báo Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân năm 2023 (lần 4)
Lượt xem: 144
Căn cứ Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân; Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BDVTU ngày 20/7/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Quy định số 429-QÐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân; Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Căn cứ Công văn số 2090/UBND-TH ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV; Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-SGTVT ngày 09/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp năm 2023.

Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 3565/TB-SGTVT ngày 11/11/2023 về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân năm 2023 (lần 4) như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ trì Hội nghị: Ông Đào Tài Tuệ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT. 

2. Thành phần tham dự

- Mời đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan;

- Mời đại diện UBND các huyện, thành phố có liên quan;

- Người dân, các tổ chức, doanh nghiệp; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GTVT có kiến nghị, phản ánh;

- Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GTVT; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, tổ chức về lĩnh vực GTVT, về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Sở GTVT.

2. Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

3. Tiếp thu ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền đối với những nội dung kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào thứ Sáu, ngày 08/12/2023 (thời gian cụ thể có giấy mời sau).

2. Địa điểm: Tại hội trường tầng 3, nhà 3 tầng - Sở GTVT, số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của Nhân dân

- Thời gian tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 12/11/2023 đến hết ngày 01/12/2023.

- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở GTVT - số 188, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Hòm thư tiếp nhận: sgtvt@sonla.gov.vn hoặc gtvtsonla@gmail.com.

- Điện thoại: 02123.852.124; Fax: 02123.853.242.

- Những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với cơ quan Nhà nước, Sở GTVT không đối thoại tại Hội nghị này

(Có mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại kèm theo). 

2. Chuẩn bị nội dung đối thoại

2.1. Văn phòng Sở

- Đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

- Phát hành Giấy mời và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; thông báo cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia buổi đối thoại.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức Hội nghị bảo đảm theo Hướng dẫn số 09-HD/BDVTU ngày 20/7/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Quy định số 429-QÐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân.

- Thông báo kết quả giải quyết các kiến nghị tại Hội nghị đến người có kiến nghị theo quy định; theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện kết luận của người chủ trì Hội nghị; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại với cấp có thẩm quyền theo quy định.

2.2. Thanh tra Sở

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và nghiên cứu, đề xuất với người chủ trì Hội nghị, các đơn vị liên quan trả lời kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp các nội dung giải quyết kiến nghị của các phòng, đơn vị và báo cáo người chủ trì thống nhất nội dung giải quyết.

- Xây dựng kịch bản chương trình tổ chức Hội nghị trình Giám đốc Sở phê duyệt.

2.3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

- Lập danh sách và gửi Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại tới các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách (đồng thời gửi về Thanh tra Sở, Văn phòng Sở để tổng hợp);

- Chủ động nắm bắt tình hình, nghiên cứu, tham mưu trả lời các kiến nghị được phân công thuộc lĩnh vực phụ trách.

Sở GTVT Sơn La thông báo đến công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở và người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết và đăng ký tham gia Hội nghị./.

Tải về

 

 

Phiếu đăng ký đối thoại kèm theo:

Tải về

 

Tác giả: A Hùng