Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 970
  • Trong tuần: 3,888
  • Tất cả: 1,533,603
Đăng nhập
  • 04/04/2022

    Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Giao thông vận tải Sơn La

    Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Công văn số 826/UBND-NC ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.