Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024
Lượt xem: 79
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 về quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 446/KH-SGTVT ngày 06/02/2024 về kiểm soát TTHC năm 2024 với những nội dung như sau: 

Tải về

Tác giả: A Hùng