Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 886
  • Trong tuần: 3,804
  • Tất cả: 1,533,519
Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn; các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2024
Lượt xem: 1957
Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh về hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn; các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2024. Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 3827/KH-SGTVT ngày 04/12/2023 về tổ chức các hoạt động với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò, trách nhiệm nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khơi dậy sức sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc Sơn La; góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV; bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch. 

- Đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được hưởng thụ đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh, lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động biểu dương được tinh thần đại đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La.

- Đảo bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình tổ chức các hoạt động.

- Các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế và tính chất của từng sự kiện; đảm bảo tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện của cơ quan, phòng, đơn vị tránh phô trương hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền cổ động

1.1. Thời gian tuyên truyền: Trong năm 2024 (Trước 05 ngày và sau 03 ngày diễn ra các hoạt động). 

1.2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền thông qua các hội nghị, họp giao ban, họp chuyên đề; qua hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản (Vnpt-ioffice); Trang thông tin điện tử của Sở; Hộp thư điện tử công vụ và các hình thức khác.

- Treo băng zôn tuyên truyền tại cơ quan Sở: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!; Nhiệt liệt chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!; Nhiệt liệt chào mừng 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)!; Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (26/12/1939-26/12/2025)!; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị; rà soát tháo dỡ, thay thế cờ cũ rách, bạc màu.

1.3. Khẩu hiệu tuyên truyền: Lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền tại mục 3 phần I phần B Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh. 

2. Công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn theo Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh; các hoạt động kỷ niệm thuộc lĩnh vực của ngành. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ. Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm để xảy ra vi phạm khi tham gia các hoạt động trên (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

2. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện nội dung Kế hoạch. Tham mưu chuẩn bị các điều kiện, xây dựng Kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt và 79 năm ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải 28/8/1945- 28/8/2024 đảm bảo tiết kiệm, trang trọng hiệu quả và phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ đôn đốc thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường, tập trung khôi phục tình trạng kỹ thuật của công trình để đảm bảo giao thông trước, trong và sau các sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn, các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm. Chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và giải tỏa hành lang giao thông; phối hợp với Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang giao thông.

4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải khách thực hiện nghiêm kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách, bảo đảm giao thông trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm trong năm./.

Tải về

 

 

Tác giả: A Hùng