Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024
Lượt xem: 421
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 468/KH-SGTVT ngày 07/02/2024 về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024 như sau: 

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Phong trào. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt thực hiện văn hóa giao thông là một nội dung quan trọng để trở thành gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hóa.

2. Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; duy trì, phát triển phong trào thể dục, thể thao tạo môi trường giao lưu, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung thực hiện Phong trào theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào. Tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024. Thực hiện đề nghị xét công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” bảo đảm theo quy định.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp cấp phát tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ1 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến về các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông, các khẩu hiệu tuyên truyền2 , xây dựng văn hóa giao thông. Tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, góp phần thực hiện mục tiêu chung là tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

5. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển giao thông nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới.

6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, đặc biệt những vụ giao thông nghiêm trọng.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng