Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý năm 2024
Lượt xem: 459
Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 463/KH-SGTVT ngày 06/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành và của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trọng tâm là: (1) Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. (2) Quyết định số 1452/QĐ-TTG ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025; (3) Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; (4) Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025; (5) Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025; (6) Đề án “chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; (7) Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”… 

Đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm và tội phạm về ma túy. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời xử lý tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình hình tội phạm về ma túy phức tạp, kéo dài; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Công tác phòng ngừa, tuyên truyền, vận động tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy

Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất gây nghiện; trọng tâm vào quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Chủ động đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, đối tượng được tuyên truyền. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản (Vnptioffice), Hòm thư công vụ, việc tự nghiên cứu văn bản; lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy với việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người tại cơ quan, đơn vị. 

Thường xuyên tham khảo, cập nhật thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài thông tin, tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên Trang thông tin điện tử của Sở. Tổ chức triển khai có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2024 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

Tích cực vận động, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý”; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong phòng, chống ma túy trong năm 2024.

3. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị “không có ma túy”

Tổ chức ký cam kết xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung đã ký cam kết và thực hiện các giải pháp giữ vững, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “không có ma túy”. Thực hiện đánh giá, phân loại và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “không có ma túy” năm 2024 bảo đảm thời gian, quy trình theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Gắn công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “không có ma túy” với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Lấy tiêu chí xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “không có ma túy” là một trong các cơ sở để đánh giá, xếp loại đối với các phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng