Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2024
Lượt xem: 404
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện công tác gia đình năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 445/KH-SGTVT ngày 06/02/2024 về thực hiện công tác gia đình năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình, trọng tâm là Luật phòng chống bạo lực Gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tuyên truyền, giáo dục về chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và giáo dục trong gia đình. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, giá trị gia đình; các hành vi văn hoá lành mạnh, ứng xử chuẩn mực trong gia đình, các giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án, đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn tạo dư luận tiêu cực, tác động xấu tới cộng đồng để góp phần điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi gia đình. 

Tăng cường, đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống. Phối hợp tổ chức lồng ghép đa dạng các hình thức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tháng hành động Vì trẻ em; Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về chủ đề gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La, lần thứ Nhất năm 2024… 

Tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực gia đình, chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên Trang thông tin điện tử của Sở.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình. Gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với thực hiện các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc người cao tuổi. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở trong phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Phối hợp thực hiện thu thập, xử lý, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, tổng hợp số liệu định kỳ; sơ kết, tổng kết công tác gia đình năm 2024.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng