Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024
Lượt xem: 183
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024.  

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 454/KH-SGTVT ngày 06/02/2024 về thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiệu quả Luật phòng chống bạo lực Gia đình năm 2022; Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La và các quyết định, kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình; đa dạng hóa phương thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình; trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; tác động, hậu quả của bạo lực gia đình nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Tăng cường số lượng, thời lượng tin, bài thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên Trang thông tin điện tử của Sở.

3. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở trong phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

4. Phối hợp thực hiện thu thập, xử lý, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ. 

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng