Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh
Lượt xem: 256
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 412/KH-SGTVT ngày 02/02/2024 về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh, như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kết luận số 62-KL/TW. Kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập điển hình, có cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả; khen thưởng, biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; kiểm điểm tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận, bảo đảm thống nhất, đồng bộ; phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị có liên quan; lồng ghép việc thực hiện trong kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

2. Về công tác quán triệt, tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 62-KL/TW; Kế hoạch số 199-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 135/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch này đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc, cụ thể:

a) Hình thức quán triệt: Tổ chức Hội nghị quán triệt trực tiếp.

b) Thành phần

- Chủ trì: Giám đốc Sở GTVT (báo cáo viên tại Hội nghị);

- Tập thể lãnh đạo Sở;

- Công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

c) Thời gian: ½ ngày, dự kiến từ 14h00 ngày 05/02/2024 (thời gian cụ thể có thông báo sau).

d) Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Sở GTVT.

3. Về sắp xếp tổ chức bộ máy

a) Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp (nếu có). Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Quan tâm công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành. Rà soát thực trạng tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất phương án sáp nhập, giải thể những đơn vị không đảm bảo theo quy định và hoạt động kém hiệu quả (nếu có). Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động. 

4. Về tinh giản biên chế

a) Thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2023 - 2026.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 14/04/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án Quản lý biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập các tổ chức hội đặc thù và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2023-2026.

c) Triển khai thực hiện nghiêm các quy định, quyết định của cấp có thẩm quyền về danh mục vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn, gắn với đánh giá thực chất, xếp loại chính xác viên chức, người lao động.

d) Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng một số loại công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Rà soát để viên chức, người lao động trong các đơn vị nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. 

5. Về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị 

a) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực, gắn quyền hạn với trách nhiệm; quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao quản lý.

b) Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định. Tăng cường phối hợp giữa các phòng thuộc Sở với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

6. Về cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 12/7/2018 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

b) Rà soát, thực hiện số lượng lãnh đạo cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng quy định; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp các cấp; sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc; tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm, thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại viên chức theo quy định; định kỳ, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

c) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ đảm bảo thực chất, khách quan làm cơ sở để cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời, chu đáo chính sách đối với viên chức, người lao động khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (nếu có).

7. Về công tác kiểm tra: Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức theo quy định.

Tải về

 

 

Tác giả: A Hùng