Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định Phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BC KTKT, dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn km6+500- Km7+550 và xử lý nút giao Km7+400 (Hát Lót - Mường Bú), ĐT.110
Lượt xem: 66
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh và vận hành, khai thác bến phà Nậm Ét, ĐT.116 năm 2024; Căn cứ Công văn số 347/UBND-KT ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình: Sửa chữa hư hỏng đường tỉnh năm 2024; Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-SGTVT ngày 27/01/2024 của Sở Giao thông vận tải Sơn La phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn km6+500- Km7+550 và xử lý nút giao Km7+400 (Hát Lót - Mường Bú), ĐT.110; Xét Tờ trình số 182/TTr-BQLBT ngày 02/02/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Báo cáo thẩm định số 30/BCTĐ-KHTC ngày 05/02/2024 của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BC KTKT, dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống ATGT đoạn km6+500-Km7+550 và xử lý nút giao Km7+400 (Hát Lót - Mường Bú), ĐT.110 với nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Ban Quản lý bảo trì đường bộ có trách nhiệm chuẩn xác nội dung theo ý kiến thẩm định; hoàn thiện E-HSMT, gửi 01 bộ về Sở GTVT trước khi phát hành; thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

 

Tác giả: A Hùng