Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024
Lượt xem: 1610
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2024 của UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024; Nghị quyết số 32-NQ-ĐUGT ngày 08/01/2024 của Đảng ủy Sở GTVT về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” năm 2024.  

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 411/KH-SGTVT ngày 02/02/2024 về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024, như sau: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; trọng tâm là Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo phòng, chống kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch triển khai của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2024 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 32-NQ-ĐUGT ngày 08/01/2024 của Đảng ủy Sở GTVT và các văn bản có liên quan.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động nâng cao khả năng tự phòng ngừa âm mưu “diễn biến hòa bình”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các tác động xấu từ bên ngoài; tổ chức bảo vệ cơ quan, đơn vị an ninh, an toàn; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ (nếu có). 

3. Huy động, sử dụng hiệu quả, phát huy vai trò của lực lượng tự vệ cơ quan trong bảo đảm an ninh, trật tự gắn với thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. 

Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phòng ngừa, ngăn chặn tác động của hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, các tà đạo, đạo lạ theo chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, các chính sách an sinh xã hội; phát hiện, giải quyết kịp thời, ổn định những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở; không để xảy ra tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự; không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá.

Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh, phối hợp xử lý các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin tích cực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên rà soát, kiểm tra phát hiện, kịp thời khắc phục lỗ hổng bảo mật và phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của cơ quan, đơn vị.

Phối hợp thực hiện tốt các chương trình luyện tập, diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, trụ sở cơ quan, đơn vị, các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của đất nước và địa phương. Huy động các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải theo thẩm quyền; phối hợp xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để hình thành các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại Sở. Tập trung thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm và vi phạm về ma túy theo các phương án, kế hoạch đã ban hành. Phối hợp, hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng theo thẩm quyền.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Duy trì hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị; các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, trọng tâm là “Dân quân tự vệ”, “Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở”… thực hiện các giải pháp thiết thực giữ vững, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí “đơn vị văn hóa”, “đơn vị không có ma túy”, “đơn vị an toàn về an ninh trật tự”…

5. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Bảo đảm chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền; tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, các tổ chức, đoàn thể xã hội và vai trò giám sát của Nhân dân trong việc thực thi pháp luật; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, yếu kém; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi cá nhân (nếu có).

6. Tiếp tục rà soát nhân viên bảo vệ theo hợp đồng; không tiếp nhận bảo vệ có dấu hiệu sử dụng ma túy hoặc vi phạm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, đạo đức; đảm bảo trang bị, công cụ hỗ trợ cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu công tác bảo vệ trụ sở cơ quan. Bố trí đầy đủ công chức trực cơ quan vào các ngày nghỉ hàng tuần, các ngày nghỉ lễ, tết trong năm. Kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh, báo cáo tình hình an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về 

 

 

 

 

Tác giả: A Hùng