Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” năm 2024
Lượt xem: 294
Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 09/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an (gọi tắt là Thông tư 124) quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 517/KH-SGTVT ngày 20/02/2024 về thực hiện Thông tư 124 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hoạt động của lực lượng tự vệ ở cơ sở và các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” bằng các nội quy, quy định, cam kết về an ninh, trật tự, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

3. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục “an toàn về an ninh, trật tự”. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức ký cam kết và đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung về an ninh, trật tự, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.

4. Thực hiện quy trình xây dựng, lập hồ sơ, đề nghị xét duyệt, công nhận cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” theo các Tiêu chí quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 của Thông tư 124. Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” là một trong những tiêu chí để chấm điểm, phân loại thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan và xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị. 

5. Gắn việc thực hiện Thông tư 124 với việc thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh. Trọng tâm là công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn quy trình lập hồ sơ đăng ký đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng