Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” năm 2024
Lượt xem: 197
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 09/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (viết tắt là Chỉ thị 07) năm 2024. 

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 522/KH-SGTVT ngày 20/02/2024 về triển khai thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 170/KH-UBND, ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07 giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 2163/KH-SGTVT ngày 24/8/2020 của Sở GTVT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07 giai đoạn 2020-2025; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đảm bảo ANTT nơi cư trú, công tác, học tập.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07 với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an, UBND tỉnh; Kế hoạch số 135/KHTU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, ngày 09/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

3. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội không để phát sinh các nguyên nhân, điều kiện phức tạp về ANTT; gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dẫn đến các vụ biểu tình, gây rối, gây bạo loạn; các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, cướp, lừa đảo, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng; các điểm nóng về tranh chấp, khiếu kiện… nâng cao chất lượng hoạt động xử lý tin báo, tố giác tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

4. Củng cố, xây dựng và đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, đơn vị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm đảm bảo ANTT.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức trách nhiệm về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07 và tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; chú trọng củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức về ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ của Sở.

7. Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy những ưu điểm, cách làm hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 07, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng