Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Lượt xem: 154
Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 384/KH-SGTVT ngày 31/01/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới như sau: 

1. Coi trọng công tác PCCC&CNCH, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chức năng và của tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tiễn; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

2. Tăng cường sự chỉ đạo, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH, chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi, lĩnh vực quản lý. Triển khai quyết liệt công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH theo chức năng, nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Phối hợp triển khai hiệu quả Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; bảo đảm nguồn lực, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho công tác PCCC&CNCH.

4. Phối hợp rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC&CNCH theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 

5. Tiếp tục, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác PCCC&CNCH, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH (nếu có) theo thẩm quyền. Việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thuộc phạm vi quản lý phải thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

7. Quan tâm kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất, tăng cường huấn luyện cho các lực lượng PCCC ở cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy sớm, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ xảy ra. Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

8. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, CNCH theo chức năng, nhiệm vụ.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

 

Tác giả: A Hùng