Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 976
 • Trong tuần: 3,894
 • Tất cả: 1,533,609
Đăng nhập
 • 20/12/2023

  Về việc bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La tại Văn bản số 1099/TCĐKTCN-ĐT ngày 18/12/2023 về việc đề nghị mở thêm khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 - Khóa 12.2023; Báo cáo số 481/TTSHLXCGĐB ngày 18/12/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

 • 12/12/2023

  Quyết định phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao

 • 14/06/2023

  Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  Thực hiện Công văn số 1928/UBND-KT ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 2977/KH-CĐBVN ngày 12/5/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 08/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 • 17/02/2023

  Về việc phối hợp trong công tác tuyển sinh đào tạo, sát hạch lái xe

 • 07/12/2022

  Quyết định phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 04/2022/TTBGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 củ

 • 24/11/2022

  Về việc đầu tư và sử dụng cabin học lái xe ô tô

  Thực hiện Công văn số 1102/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 17/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đầu tư và sử dụng cabin học lái xe ô tô theo yêu cầu của bộ Giao thông vận tải.

 • 16/11/2022

  Về việc thực hiện các quy định về đào tạo lái xe ô tô

  Thực hiện Công văn số 11607/BGTVT-VT ngày 07/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời Cục Đường bộ Việt Nam đối với đề nghị tại Văn bản số 291/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 17/10/2022; công văn số 829/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 07/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc trang bị sử dụng, cabin học lái xe ô tô. 

 • 11/05/2022

  Triển khai các quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

  Thực hiện chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022. Ngày 05/5/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn số 2502/TCĐBVN-QLPT&NL về việc cài đặt và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

 • 28/03/2022

  Kéo dài thời gian tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 22/3/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT tại Công văn số 124/TTSHLXCGĐB ngày 24/3/2022 về việc đề nghị cho phép kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng.

 • 23/03/2022

  Bổ sung khóa đào tạo, kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận Văn bản số 97/CV-TTDN ngày 21/3/2022 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung khóa đào tạo, kỳ sát hạch mô tô hạng A1 huyện Mộc Châu và Văn bản số 117/TTSHLXCGĐB ngày 22/3/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 địa bàn huyện Mộc Châu. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 16/03/2022

  Điều chỉnh địa điểm tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 thuộc CTy đường sông

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các văn bản: số 20/CV-ĐS ngày 03/3/2022 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin điều chỉnh địa điểm sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1; số 103/TTSHLXCGĐB ngày 14/3/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị điều chỉnh thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 16/03/2022

  Tạm dừng tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Phù Yên

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các văn bản: số 75/TCHC-CTY2 ngày 10/3/2022 của Công ty cổ phần QLSC và XDCT giao thông II Sơn La về việc tạm dừng tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 khóa 2/2022; số 106/TTSHLXCGĐB ngày 14/3/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị tạm dừng kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 địa bàn huyện Phù Yên.

 • 01/03/2022

  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe

  Thực hiện Công văn số 1064/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 24/02/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

 • 20/01/2022

  Bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận Văn bản số 22/CV-DN ngày 18/01/2022 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 01/2022 địa bàn huyện Mộc Châu và Văn bản số 36/TTSHLXCGĐB ngày 18/01/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 18/01/2022

  Công bố hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe

  Thực hiện Công văn số 285/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 13/01/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc danh sách các đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe (sao gửi Công văn kèm theo).

 • 03/01/2022

  Quyết định tổ chức kỳ sát hạch mô tô hạng A1; Khóa 01/2022 thuộc Cty CP Đường sông Sơn La; sát hạch ngày 04-05/01/2022, tại Nà Nghịu - Sông Mã. Tổng số thí sinh tham dự: 700 thí sinh ( trong đó có: 02 thí sinh có GPLX ô tô các hạng; 02 thí sinh là đồng bào DTTS không biết đọc, viết tiếng Việt)

  Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

 • 29/12/2021

  Thực hiện các quy định trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe

  Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hướng lớn đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều đợt phải tạm dừng hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên các đơn vị có nhiều cố gắng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra lây nhiễm trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

 • 17/12/2021

  Thử nghiệm hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Công văn số 9264/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 10/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thử nghiệm hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 16/12/2021

  Điều chỉnh lịch sát hạch lái xe so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các Văn bản: Số 457/CV-TTDN ngày 15/12/2021 của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La về việc hoãn lịch thi sát hạch GPLX ô tô ngày 20-21/12/2021; số 255/CV-ĐS ngày 15/12/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 tại Thuận Châu; số 330/TTSHLXCGĐB ngày 15/12/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng, bổ sung ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 14/12/2021

  Tạm dừng tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 từ ngày 16/12/2021 đến ngày 17/12/2021 tại huyện Mộc Châu

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các Văn bản: Số 453/CV-TTDN ngày 10/12/2021 của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 12 năm 2021 tại huyện Mộc Châu; số 324/TTSHLXCGĐB ngày 10/12/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị tạm dừng kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 ngày 16/12/2021 đến ngày 17/12/2021 tại huyện Mộc Châu. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

 • 13/12/2021

  Phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát  hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát  hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận t

 • 01/12/2021

  Bổ sung thời gian kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-SGTVT ngày 26/11/2021 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La về việc tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô. Xét Văn bản số 297/TTSHLXCGĐB ngày 30/11/2021 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT Sơn La về việc đề nghị bổ sung thêm thời gian kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng. Sau khi xem xét, Sở GTVT có ý kiến như sau:

 • 24/11/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các Văn bản: Số 134/CV-ĐS ngày 15/11/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1; số 702/TCĐKTCN-ĐT ngày 16/11/2021 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc xin điều chỉnh địa điểm sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp; số 276/TTSHLXCGĐB ngày 22/11/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 15/11/2021

  Tiếp tục tăng cường quản lý công tác cấp, đổi giấy phép lái xe

  Thực hiện Văn bản số 11789/BGTVT-ATGT ngày 05/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác cấp, đổi giấy phép lái xe; Văn bản số 8065/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 04/11/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe. Để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện một số nội dung sau:

 • 29/10/2021

  Hoạt động trở lại đối với công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn huyện Phù Yên

  Căn cứ Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xét Văn bản số 393/TCHC-CTY2 ngày 21/10/2021 của cơ sở đào tạo Công ty Cổ phần QLSC & XDCT Giao thông II Sơn La về việc đề nghị hoạt động trở lại đối với công tác tuyển sinh, đào tạo, cấp giấy phép lái xe A1. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 05/10/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe so với kế hoạch

  Xét đề nghị của các cơ sở đào tạo lái xe tại các Văn bản: Số 310/CV-TTDN ngày 28/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung thêm 01 ngày sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 10 năm 2021; số 168/CV-ĐS ngày 29/9/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin hoãn ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1; số 570/TCĐKTCN-ĐT ngày 29/9/2021 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và số 312/CV-TTDN ngày 29/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc điều chỉnh lịch thi sát hạch GPLX ô tô, hoãn và bổ sung 01 kỳ sát hạch cấp GPLX môt tô hạng A1. Văn bản số 185/TTSHLXCGĐB ngày 01/10/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị hoãn, điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 15/09/2021

  Điều chỉnh kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét Văn bản số 535/TCĐKTCN-ĐT ngày 13/9/2021 của Trường Cao Đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Văn bản số 159/TTSHLXCGĐB ngày 14/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 14/09/2021

  Hoạt động trở lại đối với công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe

  Căn cứ Công văn số 2913/UBND-KGVX ngày 12/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc hoạt động trở lại đối với một số dịch vụ thiết yếu phục vụ dân sinh, kinh tế, xã hội. Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu được đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ của nhân dân, đồng thời tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 29/07/2021

  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe

  Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2027 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh, mạnh trên diện rộng; Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong nước đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; một số tỉnh giáp danh đã phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng.

 • 27/07/2021

  Điều chỉnh kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét Văn bản số 428/TCĐKTCN-ĐT ngày 23/7/2021 của Trường Cao Đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Báo cáo số 135/BC-TTSHLXCGĐB ngày 23/7/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị hoãn và bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 23/07/2021

  Bổ sung 02 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét đề nghị của các cơ sở đào tạo lái xe: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La tại Công văn số 136/CV-ĐS ngày 20/7/2021 về việc xin bổ sung ngày sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La tại Công văn số 245/CV-DN ngày 21/7/2021 về việc xin lùi lịch sát hạch GPLX mô tô hạng A1 tháng 7 năm 2021; Báo cáo của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở: Số 127/BC-TTSHLXCGĐB ngày 21/7/2021 về việc đề nghị hoãn tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô ngày 26-27/7/2021 và số 128/BC-TTSHLXCGĐB ngày 21/7/2021 về việc bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô.

 • 21/07/2021

  Hoạt động trở lại đối với công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 trong tình hình dịch Covid-19

  Căn cứ Công văn số 2039/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xét văn bản đề nghị cho phép hoạt động trở lại công tác tuyển sinh, đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng A1 của các cơ sở đào tạo lái xe: số 228/CV-DN ngày 13/7/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La; số 131/CV-ĐS ngày 15/7/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải & Dịch vụ đường sông Sơn La; số 415/TCĐKTCN-ĐT ngày 16/7/2021 của Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La; số 280/CV-CT2 ngày 16/7/2021 của Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa & Xây dựng công trình giao thông II Sơn La. Xét văn bản số 126/TTSHLXCGĐB ngày 19/7/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT về việc cho phép tiếp tục triển khai thực hiện công tác sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 08/07/2021

  Phối hợp tuyên truyền trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX

  Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện, hiện tượng mời chào bán GPLX giả, bao đỗ thi cấp GPLX, lừa gạt thu tiền học sai quy định... Đặc biệt thời gian gần đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thường xuyên tiếp nhận xác minh và phát hiện nhiều GPLX giả, tạo hình ảnh xấu, ảnh hưởng đến cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng trên và để quản lý chặt chẽ hơn nữa người lái phương tiện góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở GTVT Sơn La có ý kiến như sau:

 • 23/06/2021

  Bổ sung kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Xét đề nghị của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La tại Công văn số 193/CV-TTDN ngày 21/6/2021 về việc tổ chức sát hạch cấp GPLX cho lớp B2K183, B2K184, CK118 và NHK59; Báo cáo số 109/BC-TTSHLXCGĐB ngày 22/6/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc bổ sung ngày sát hạch lái xe ô tô. Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu sát hạch lái xe cơ giới đường bộ của nhân dân, đồng thời tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 21/06/2021

  Hoạt động trở lại đối với công tác sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Căn cứ Thông báo số 306/TB-VPUB ngày 10/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở   tại Văn bản số 106/TTSHLXCGĐB ngày 18/6/2021 về việc cho phép tiếp tục triển khai thực hiện công tác sát hạch lái xe ô tô các hạng; Phương án số 107/PA-TTSHLXCGĐB  ngày 18/6/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu sát hạch lái xe cơ giới đường bộ của nhân dân, đồng thời tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 12/06/2021

  Hoạt động trở lại đối với công tác tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô trong tình hình dịch Covid-19

  Căn cứ Thông báo số 306/TB-VPUB ngày 10/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xét đề nghị của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La tại Công văn số 180/CV-DN ngày 09/6/2021 về việc cho phép hoạt động trở lại công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La tại Tờ trình số 329/TTr-TCĐKTCN ngày 10/6/2021 về việc thực hiện phương án tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu được đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của nhân dân, đồng thời tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 14/05/2021

  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tuyển sinh, đào tạo lái xe

  Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ GTVT về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao thông vận tải. Công văn số 1249/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,  chống dịch Covid-19; Công văn số 696/VPUB-KGVX ngày 13/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhằm tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp lây lan bệnh, bùng phát trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến chỉ đạo như sau:

 • 08/05/2021

  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ GTVT về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao thông vận tải; Công văn số 441-CV/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Sơn La về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nhằm tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp lây lan bệnh, bùng phát trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến chỉ đạo như sau:

 • 07/05/2021

  Tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện

  Thực hiện Công văn số 3817/BGTVT-CYT ngày 03/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 441-CV/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Sơn La về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo Chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 384 tỉnh và Sở Giao thông vận tải Sơn La nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

 • 02/04/2021

  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe

  Để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần phòng tránh tai nạn giao thông. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến chỉ đạo như sau:

 • 01/03/2021

  Nghiên cứu, triển khai các quy định mới về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ

 • 26/02/2021

  Triển khai phương án đào tạo, sát hạch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của nhân dân, đồng thời tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 02/02/2021

  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

 • 02/02/2021

  Thông báo hoãn tổ chức kỳ sát hạch lái xe ngày 02-03/02/2020 được phê duyệt theo Quyết định số 42/QĐ-SGTVT

 • 30/12/2020

  V/v bổ sung 01 khóa đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô hạng A1

 • 10/07/2020

  Quyết định bổ sung ngày sát hạch lái xe ô tô

 • 03/07/2020

  Bổ sung 01 khóa đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

  Công văn số 161/CV-DN ngày 30/6/2020 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La V/v đề nghị bổ sung thêm khóa đào tạo sát hạch GPLX hạng A1 tháng 7 năm 2020 địa bàn huyện Mộc Châu.

 • 14/01/2024

  Về việc bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-SGTVT ngày 12/12/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La tại văn bản số 15/CV-TTDN ngày 09/01/2024 về việc đề nghị bổ sung 01 khóa đào tạo, 01 kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 huyện Mộc Châu; công văn số 26/TTSHLXCGĐB ngày 11/01/2024 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 • 15/12/2023

  Về việc hoãn kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng so với kế hoạch

  Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La tại Tờ trình số 1039/TTr-CĐKTCN ngày 04/12/2023 về việc đề nghị sát hạch lại cho thí sinh thi trượt, vắng thi các lớp lái xe và Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La tại Văn bản số 530/CV-TTDN ngày 12/12/2023 về việc xin hoãn kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày 18-19/12/2023; Báo cáo số 472/TTSHLXCGĐB ngày 12/12/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch lái xe ô tô từ ngày 18/12/2023 đến ngày 19/12/2023.

 • 21/11/2023

  Về việc bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận được Công văn số 195/CVĐS ngày 17/11/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung khóa sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và Công văn số 442/TTSHLXCGĐB ngày 20/11/2023 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Thuận Châu.

 • 06/11/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận Công văn số 171/CV-ĐS ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và Công văn số 387/TTSHLXCGĐB ngày 02/11/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị bổ sung ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Thuận Châu.

 • 04/10/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Công văn số 148/CV-ĐS ngày 29/9/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và Công văn số 331/TTSHLXCGĐB ngày 04/10/2023 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 3064/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 04/10/2023 về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 như sau:

 • 20/07/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận văn bản số 95/CV-ĐS ngày 12/7/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 và số 227/TTSHLXCGĐB ngày 14/7/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

 • 13/07/2023

  Về việc kéo dài thời gian kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận các văn bản: số 274/CV-TTDN ngày 10/7/2023 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung thêm 01 ngày sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 7 năm 2023 và số 221/TTSHLXCGĐB ngày 11/7/2023 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

 • 24/04/2023

  Lịch sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 5 năm 2023

 • 22/03/2023

  Về việc bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét đề nghị của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La tại văn bản số 91/CV-TTDN ngày 20/3/2023 về việc đề nghị bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 14/11/2022

  Về việc hoãn kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mộc Châu

  Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La nhận Công văn số 395/CV-TTDN ngày 08/11/2022 của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch cấp GPLX lái xe mô tô hạng A1 tháng 11 tại huyện Mộc Châu; Công văn số 418/TTSHLXCGĐB ngày 11/11/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mộc Châu.

 • 09/11/2022

  Về việc hoãn kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Sông Mã

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận công văn số 741/TCĐKTCN-ĐT ngày 04/11/2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc xin hoãn sát hạch lái xe mô tô hạng A1 khóa 12 tại huyện Sông Mã; công văn số 416/TTSHLXCGĐB ngày 08/11/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở GTVT về việc đề nghị hoãn kỳ sát hạch mô tô hạng A1 khóa 12 của cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La. 

 • 14/10/2022

  Về việc kéo dài thời gian tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-SGTVT ngày 09/12/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 369/TTSHLXCGĐB ngày 13/10/2022 về việc đề nghị kéo dài thời gian kỳ sát sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng.

 • 29/06/2022

  Điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các văn bản: số 233/CV-TTDN ngày 23/6/2022 của Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La về việc đề nghị lùi lịch thi sát hạch mô tô hạng A1 tại địa bàn huyện Mộc Châu; số 243/TTSHLXCGĐB ngày 28/6/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc điều chỉnh ngày tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mộc Châu.

 • 13/10/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được các văn bản: Số 321/CV-TTDN ngày 08/10/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc điều chỉnh lịch thi sát hạch GPLX ô tô, bổ sung 01 kỳ sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, bổ sung thêm 01 ngày sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1; số 204/CV-ĐS ngày 10/10/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin điều chỉnh ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1 thay thế văn bản số 176 ngày 04/10/2021; số 200/TTSHLXCGĐB ngày 11/10/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 27/09/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 316/CV-TTDN ngày 22/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị điều chỉnh lịch thi sát hạch cấp GPLX lớp lái xe ô tô hạng B2 khóa 187; Văn bản số 177/TTSHLXCGĐB ngày 24/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 24/09/2021

  Điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng

  Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 315/CV-TTDN ngày 22/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị điều chỉnh lịch thi sát hạch cấp GPLX lớp lái xe ô tô hạng C khóa 120; Văn bản số 175/TTSHLXCGĐB ngày 23/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian kỳ sát hạch lái xe ô tô các hạng. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 23/09/2021

  Điều chỉnh bổ sung khóa đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1

  Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 299/CV-DN ngày 20/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung khóa đào tạo, kỳ sát hạch mô tô hạng A1; văn bản số 172/TTSHLXCGĐB ngày 21/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 23/09/2021

  Điều chỉnh kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận được Văn bản số 158/CV-ĐS ngày 14/9/2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung ngày sát hạch GPLX mô tô hạng A1; Văn bản số 170/TTSHLXCGĐB ngày 20/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

 • 20/09/2021

  Điều chỉnh kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Xét Công văn số 285/CV-DN ngày 15/9/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty Cổ phần cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung 01 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 tháng 9/2021. Văn bản số 168/TTSHLXCGĐB ngày 17/9/2021 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trực thuộc Sở về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1.

 • 01/05/2021

  Kéo dài thời gian sát hạch so với kế hoạch

  Sở Giao thông vận tải Sơn La nhận công văn số 118A/CV-DN ngày 26/4/2021 của Trung tâm Dạy nghề thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La về việc đề nghị bổ sung thời gian 01 ngày cho kỳ sát hạch cấp GPLX hạng A1 tháng 5 năm 2021 địa bàn thành phố Sơn La. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải Sơn La có ý kiến như sau:

 • 06/04/2021

  Bổ sung thêm ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1 so với kế hoạch

  Sau khi xem xét Công văn số 66/CV-ĐS ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La về việc xin bổ sung thêm ngày sát hạch lái xe mô tô hạng A1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến như sau:

 • 12/03/2021

  Kéo dài thời gian sát hạch so với kế hoạch

 • 11/03/2021

  Bổ sung 01 khóa đào tạo, sát hạch, cấp GPLX mô tô hạng A1

  Sau khi xem xét Công văn số 113/TCĐKTCN-ĐT ngày 08/3/2021 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc xin thêm khóa sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại huyện Mai Sơn và Yên Châu, Sở Giao thông vận tải Sơn La có ý kiến như sau:

 • 26/02/2021

  Kéo dài thời gian sát hạch so với kế hoạch

 • 26/02/2021

  Thông báo Kỳ sát hạch lái xe ngày 02-03/02/2021 (phê duyệt theo Quyết định số 42/QĐ-SGTVT ngày 27/01/2021), được tổ chức tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La

 • 18/12/2019

  Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • 26/09/2019

  Sở Giao thông Vận tải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

 • 09/01/2019

  Quyết định ban hành kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Quyết định ban hành kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địavà đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 04/01/2018

  Kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy tờ cho người lái, phương tiện thủy nội địa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Sở Giao thông vận tải Sơn La thông báo kế hoạch thi, kiểm tra, cấp, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhận chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018 cụ thể như sau:

 • 15/12/2017

  Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Căn cứ kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh gửi Sở Giao thông vận tải Sơn La;

 • 26/12/2016

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ HẠNG A1 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2016)

 • 04/03/2016

  Kế hoạch sát hạch cấp GPLX ôTô năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện thông tư: 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Xét kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Sơn La Ban hành kế hoạch số: 776/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2015 cụ thể:

 • 04/12/2015

  Kế hoạch sát hạch cấp GPLX MôTô hạng A1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Thực hiện thông tư: 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Xét kế hoạch đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Sơn La Ban hành kế hoạch số: 776/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2015 cụ thể:

 • 15/12/2011

  Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe Oto năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ CÁC HẠNG NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA(Kèm theo Quyết định số: 685/QĐ-SGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2011)