Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 144

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Sở GTVT về giao, bổ sung dự toán cho Văn phòng Sở: Số 702/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; số 305/QĐ-SGTVT ngày 31/5/2022 về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập Hồ sơ xác định các điểm đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030; số 339/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 về việc điều chỉnh chi NSNN năm 2022; số 369/QĐ-SGTVT ngày 14/7/2022 về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Truyền thông, tuyên truyền, vận động... Kiểm tra, giám sát việc THCT năm 2022; số 382/QĐ-SGTVT ngày 20/7/2022 về việc giao bổ sung kinh phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2022; số 621/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2022 về việc thu hồi dự toán kinh phí tiết kiệm chi ngân sách năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 912/TB-SGTVT ngày 29/3/2023 của Sở Giao thông vận tải xét duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải - theo biểu số 04 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Tổ Website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng