Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố công khai chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 130
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Giao thông vận tải: số 654/QĐ-SGTVT ngày 20/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; số 205/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2023 về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2023; số 303/QĐ-SGTVT ngày 12/7/2023 về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải (chi tiết theo Biểu số 02 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ Website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về

Tác giả: Hờ Hùng