Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 151
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải theo Chương 421; Khoản 341.

(chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổ trưởng tổ Website tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Tải về

 Quyết định số 708/QĐ-UBND tỉnh 05/5/2023 kèm theo:

Tải về

Quyết định số 205/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2023 kèm theo:

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng