Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của Cơ quan Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 376
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Nghị quyết số 3996/NQ-HNCCSGTVT ngày 30/12/2022 của Sở Giao thông vận tải về Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của Cơ quan Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 22/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2022 và số 254/QĐ-SGTVT ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở, Kế toán trưởng, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng