Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Năm 2022
Lượt xem: 1205
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; ực hiện Công văn số 2794/SGTVT-KHTC ngày 08/10/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc điều hành tài chính ngân sách quý IV năm 2022.

Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 76/BC-SGTVT ngày 06/01/2023 về công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 như sau: 

Tải về

Tác giả: Hải Hoàng