Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023
Lượt xem: 145
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Căn cứ Công văn số 94/SGTVT-KHTC ngày 07/01/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc điều hành tài chính ngân sách Quý I năm 2023.

Cơ quan Sở Giao thông vận tải ban hành Báo cáo số 167/BC-SGTVT ngày 10/4/2023 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 với các nội dung sau: 

Tải về

Tác giả: Minh Hùng