Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 957
  • Trong tuần: 3,875
  • Tất cả: 1,533,590
Đăng nhập
Quyết định giao thực hiện thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
Lượt xem: 119
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc bổ nhiệm viên chức quản lý; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về ba

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT thực hiện thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở GTVT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 04/12/2023 cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Thanh tra Sở GTVT Sơn La.

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, cá nhân có tên tại Điều 1 Quyết định này phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước tập thể Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở GTVT và trước pháp luật. Kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ với Lãnh đạo Sở phụ trách Thanh tra và Giám đốc Sở GTVT theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/12/2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./

Tải về

 

 

Tác giả: A Hùng