Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch điều động công chức thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2024
Lượt xem: 155
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác của các phòng chuyên môn thuộc Sở; chỉ tiêu biên chế công chức được giao; ý kiến thống nhất của tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tại cuộc họp ngày 29/01/2024.

Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 366/KH-SGTVT ngày 30/01/2024 về việc điều động công chức thuộc biên chế của Sở năm 2024 như sau:

1. Đối tượng điều động: Công chức phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GTVT.

2. Hình thức điều động: Ban hành quyết định điều động theo quy định.

3. Danh sách điều động công chức 

- Họ và tên: Hoàng Thị Phương: Sinh ngày 13/4/1985; trình độ chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành Kế toán; trình độ tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản; ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B; Lý luận chính trị: Đang học Trung cấp; trình độ QLNN: Chuyên viên chính.

- Chức danh, đơn vị đang công tác: Kế toán viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GTVT; 

- Điều động đến nhận công tác tại: Văn phòng Sở GTVT

- Dự kiến vị trí việc làm sắp xếp: Hành chính - Văn phòng

- Nhiệm vụ cụ thể: Tham mưu thực hiện công tác hành chính quản trị; quản lý chung tài sản cơ quan; kê khai tài sản, thu nhập, nâng bậc lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở; các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Thời gian thực hiện điều động: Trong quý III/2024. 

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng