Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 923
  • Trong tuần: 3,841
  • Tất cả: 1,533,556
Đăng nhập
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải Sơn La
Lượt xem: 217
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Căn cứ Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải Sơn La; Xét đề nghị của Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải Sơn La gồm 04 Chương, 15 Điều. 

Điều 2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và cán bộ, công chức, người lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 667/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải./. 

Nội dung chi tiết tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng