Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2024
Lượt xem: 1362
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 523/KH-SGTVT ngày 20/02/2024 về thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về công tác dân vận chính quyền

a) Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh1 . Phối hợp tham mưu tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính Nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Sơn La; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030 (Nghị quyết số 16- NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); chương trình giảm nghèo nhanh bền vững (theo Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); xây dựng nông thôn mới (theo Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của Ngành; thông tin về diễn biến dịch bệnh, thiên tai… 

b) Chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành; sơ kết, tổng kết một số Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. 

c) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả, chất lượng Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 08/4/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

d) Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với Nhân dân, doanh nghiệp. Phối hợp tham mưu tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính Nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 

e) Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường công tác đối thoại theo Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân; Công văn số 3266/UBND-NC ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 85/KH-SGTVT ngày 09/01/2024 của Sở GTVT về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân năm 2024. Qua đó, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, không để xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

g) Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực thi công vụ, nhiệm vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 02 mô hình “Dân vận khéo” của Sở đã đăng ký với cấp có thẩm quyền giai đoạn 2021-2025.

h) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với Nhân dân theo thẩm quyền; đưa ra khỏi tổ chức bộ máy đối với những cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống và hạn chế về năng lực chuyên môn.

2. Về công tác dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; cuộc thi tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024…

b) Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 16/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở GTVT tại Quyết định số 511/QĐ-SGTVT ngày 06/11/2023; cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn với triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị; các chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình số 01- CTPH/BDVTW-BCSĐBDT ngày 30/11/2021 của Ban Dân vận Trung ương, Ban cán sự đảng Ủy ban dân tộc, về chương trình giảm nghèo bền vững và các Đề án, Chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

e) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác dân chủ trong hoạt động của các phòng, đơn vị.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:
Tải về

Tác giả: A Hùng