Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024
Lượt xem: 79
Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-SGTVT ngày 07/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Giao thông vận tải năm 2024.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 491/KH-SGTVT ngày 16/02/2024 về kiểm tra việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý,sử dụng tài sản công năm 2024 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện THTK, CLP, các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GTVT và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh năm 2024; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, công tâm, khách quan, không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của các cơ quan, đơn vị là đối tượng được kiểm tra.

- Đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện THTK, CLP và quản lý, sử dụng tài sản công.

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Đoàn kiểm tra và có báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra (nếu có)

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra: Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GTVT và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Thời gian, mốc kiểm tra

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong quý IV/2024 (thời gian cụ thể có Thông báo sau).

- Mốc kiểm tra: Từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm kiểm tra.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Sở GTVT về THTK, CLP và quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện Kế hoạch THTK, CLP, trọng tâm là việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; công tác tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức.

3. Công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

4. Việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị.

5. Kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra THTK, CLP của cơ quan, đơn vị; kết quả thanh tra, kiểm tra của các cấp có liên quan đến nội dung THTK, CLP (nếu có).

IV. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Kiểm tra trực tiếp

- Sở GTVT thành lập Đoàn Kiểm tra trực tiếp tại các phòng, đơn vị gồm: Phòng Quản lý chất lượng công trình; phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Văn phòng Sở; Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

- Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm gửi Thông báo kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra trực tiếp trước 05 ngày làm việc và tiến hành kiểm tra theo kế hoạch.

- Các đơn vị được kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm xây dựng báo cáo (theo nội dung kiểm tra và đề cương báo cáo) gửi Đoàn Kiểm tra theo đúng thời gian quy định; bố trí đầu mối làm việc trực tiếp với Đoàn kiểm tra, đồng thời trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra (nếu có)

2. Kiểm tra gián tiếp

Các phòng, đơn vị còn lại (Phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Quản lý vận tải, PT&NL; Thanh tra Sở; Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh): Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng báo cáo tự kiểm tra (theo nội dung kiểm tra và đề cương báo cáo) gửi về Sở GTVT (qua phòng Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây:

Tải về

Tác giả: A Hùng