Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,037
  • Trong tuần: 3,955
  • Tất cả: 1,533,670
Đăng nhập
Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở Giao thông vận tải
Lượt xem: 157
Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-SGTVT ngày 27/9/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 3482/KH-SGTVT ngày 06/11/2023 về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở GTVT với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ hành chính công tại Sở GTVT.

2. Kết quả khảo sát từ các phiếu điều tra phải đánh giá chính xác và đầy đủ các nội dung do tổ chức, cá nhân góp ý.  

II. NỘI DUNG

1. Cách tiến hành: Gửi các phiếu khảo sát đến các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở GTVT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Sau khi đã nhận kết quả giải quyết các dịch vụ hành chính công).

2. Thời gian: Từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023.

3. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 03-06/11/2023: Văn phòng Sở hoàn chỉnh Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến khách hàng.

- Từ ngày 06-10/11/2023: Gửi phiếu khảo sát đến các tổ chức, cá nhân góp ý (Sau khi đã nhận kết quả giải quyết các dịch vụ hành chính công).

- Từ ngày 13-14/11/2023: Tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng giải quyết, kiến nghị thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo công chức thực hiện công tác số hóa hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phối hợp thực hiện thu, phát phiếu khảo sát đến các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện nội dung Kế hoạch. Chỉ đạo công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Sở thực hiện thu, phát phiếu khảo sát theo quy định. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng giải quyết, kiến nghị thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

Tải về


Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng kèm theo:

Tải về

Tác giả: A Hùng